ទាញយក កម្មវិធី Training Store from #App Store & #Play Store

ដើម្បីចំនេះដឹងថ្មីជាច្រើន ជាពិសេសបងៗលក់អនឡាញចង់រៀនជាមួយសេវាកម្មគ្រប់គ្រងផេក ប៊ូសផេក ក៏មានដែរ Website ក៏មានដែល

http://trainingstorecambodia.com

AppStore: https://apps.apple.com/kh/app/training-store/id1570752378

PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trainingstoreapp